Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4071/2012Άρθρο του Δημήτρη Κατσούλη
τ. Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Νόμος  4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», με τον οποίο στα άρθρα 13-17 ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι θα διαδεχθούν τους ήδη λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ.

1.         Σύσταση των Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟΔΣΑ (Άρθρο 13 του ν. 4071/2012)

Συγκεκριμένα με το άρθρο 13 του παραπάνω νόμου συγκροτούνται οι περιφερειακοί Σύνδεσμοι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (στο εξής: «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ») οι οποίοι υλοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής των τριών Νησιωτικών Περιφερειών, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.  Ο όρος «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» δεν είναι πάντως ακριβής και είναι μάλλον ατυχής διότι δεν αποδίδει αυτό που πραγματικά είναι ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ, δηλαδή  σύνδεσμος δήμων της περιφέρειας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πράγματι μέλη του  διαδημοτικού συνδέσμου του άρθρου 13 του ν.4071/2012 είναι το σύνολο των δήμων της οικείας Περιφέρειας οι οποίοι μάλιστα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτόν χωρίς την προηγούμενη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, δηλαδή έως την 11η Μαίου 2012 οφείλει να εκδώσει  Απόφαση για την σύσταση του συνδέσμου στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας και δεδομένης της άμεσης εκπροσώπησής τους πρόκειται ευθέως για αναγκαστική συμμετοχή όλων των συνδέσμων της περιφέρειας.
Στον νέο διαδημοτικό- περιφερειακό σύνδεσμο συγχωνεύονται υποχρεωτικά όλοι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι ανώνυμες εταιρίες ή άλλες επιχειρήσεις των ΟΤΑ που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Οι τυχόν υφιστάμενες, λειτουργούσες ή υπό κατασκευή εγκαταστάσεις, περιέρχονται υποχρεωτικά στον νέο σύνδεσμο. Στην πράξη ο νομοθέτης δεν συγχωνεύει αυτομάτως του παλαιούς ΦΟΔΣΑ στον νέο αλλά δημιουργεί τον νέο σύνδεσμο ως ένα θεσμικό κέλυφος στο οποίο συντεταγμένα και εντός της προθεσμίας των έξι μηνών από την σύστασή του συγχωνεύονται όλοι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ. Δηλαδή κατά το εξάμηνο αυτό ο κάθε δήμος μετέχει ταυτόχρονα σε δύο ΦΟΔΣΑ, τον υφιστάμενο και τον νέο. Ο νέος σύνδεσμος αρχίζει να αναπτύσσεται οργανωτικά και λειτουργικά και ο παλαιός υποχρεώνεται να ακολουθήσει τον «οδικό χάρτη» της συγχώνευσης αφού αποτιμηθεί η περιουσία του και περιέλθει στον νέο.  Ασφαλώς τα προβλήματα της μετάβασης σε αυτό το διττό σχήμα είναι αρκετά. Ορισμένα μόνο αντιμετωπίζει ο νομοθέτης. Τα υπόλοιπα προφανώς θα αντιμετωπιστούν στην πορεία η οποία για να πετύχει προϋποθέτει καλά οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την σύσταση του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ δηλαδή περίπου έως την 26η Μαίου 2012 τα δημοτικά συμβούλια όλων των δήμων της κάθε περιφέρειας πρέπει να εκλέξουν αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. Εν συνεχεία συγκροτείται το διοικητικό συμβούλιο σε σώμα και ξεκινά η λειτουργία του περιφερειακού συνδέσμου έχοντας εκλέξει πρόεδρο και εκτελεστική επιτροπή.
Σύμφωνα με τον νομοθέτη του 4071/2012 σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου είναι «η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για τη προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής του αρμοδιότητας σύμφωνα και με την ΚΥΑ 2527/2009 (Α΄83).»
Τέλος, για τις περιφέρειες εκείνες που ήδη λειτουργεί ΦΟΔΣΑ ως ανώνυμη εταιρία και η χωρική αρμοδιότητα καταλαμβάνει το σύνολο των δήμων της περιφέρειας  μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως περιφερειακός ΦΟΔΣΑ με την μορφή ανώνυμης εταιρίας και με όλες τις αρμοδιότητες που ο νομοθέτης αναθέτει στους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ του ν.4071/2012. Εάν όμως τα 2/3 των δήμων της περιφέρειας αποφασίσει την σύσταση του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ως διαδημοτικού συνδέσμου τότε υποχρεωτικά η ανώνυμη εταιρία υποκαθίσταται από τον διαδημοτικό σύνδεσμο.
Εν κατακλείδι, στις «ηπειρωτικές» περιφέρειες της χώρας, όπως για παράδειγμα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η αρμόδια Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4071/2012 να εκδώσει εντός ενός μηνός, δηλαδή έως την 11η Μαίου 2012 Απόφαση για την σύσταση του «Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας».  Στην Απόφαση αυτή θα ορίζεται η επωνυμία του συνδέσμου, ο σκοπός όπως περιγράφεται στον νόμο, ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν.3463/2006, την έδρα, τη διάρκεια και τους πόρους του συνδέσμου.
Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης τα δημοτικά συμβούλια των 25 δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν υποχρέωση να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν.3463/2006. Σε περίπτωση που δήμος εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους ο ένας εξ΄αυτών εκλέγεται από τους συμβούλους της μειοψηφίας.

2.         Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων (Άρθρο 14 του ν.4071/2012)
Για τις τρεις νησιώτικες περιφέρειες, των Ιονίων Νήσων, του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου ο νομοθέτης του ν.4071/2012 ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Συγκεκριμένα συγκροτεί και εκεί διαδημοτικό σύνδεσμο με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των δήμων της περιφέρειας. Ο σύνδεσμος αυτός ονομάζεται «Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων (στο εξής: ΦΟΔΣΑ Νήσων). Η βασική και κρίσιμη διαφορά με τον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ιδίου νόμου είναι στην εκλογή των διοικητικών συμβουλίων αυτών των τριών συνδέσμων. Η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου δεν γίνεται από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων – μελών αλλά από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Ο τρόπος αυτός εκλογής είναι sui generis και ελέγχεται η ορθότητά του. Ασφαλώς τα μέλη του εκλέγονται και μάλιστα υποχρεωτικά πρέπει να έχουν την ιδιότητα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου αλλά δεν είναι άμεσα αιρετά. Ικανοποιείται εν μέρει το γράμμα της συνταγματικής επιταγής της παραγράφου 3 του άρθρου 102 Συντ. που απαιτεί τη διοίκηση των συνδέσμων (εκούσιων ή αναγκαστικών) από αιρετά όργανα. Εν προκειμένω η Περιφερειακή Ένωση Δήμων εκπροσωπεί τους δήμους μέλη της, ορίζει εκπροσώπους σε όργανα ή επιτροπές αλλά η αντιπροσωπευτική σχέση είναι έμμεση και όχι άμεση όπως έως τώρα συμβαίνει σε όλους τους συνδέσμους κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 102, παρ.3 Συντ. Εφόσον μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο έχει μόνο έντεκα (11) μέλη και όχι τόσα όσα προκύπτουν από τον αριθμό των εκπροσώπων των δημοτικών συμβουλίων είναι βέβαιο ότι αρκετοί δήμοι δεν θα έχουν εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νήσων. 
Η άλλη εξίσου σημαντική διαφορά των ΦΟΔΣΑ Νήσων από τους περιφερειακούς συνδέσμους ΦΟΔΣΑ που δικαιολογεί εν μέρει την παρέκκλιση από τον κανόνα της άμεσης αντιπροσώπευσης των δήμων – μελών είναι η διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του νέου φορέα και των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ.  Πράγματι οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ στις τρεις νησιώτικες περιφέρειες δεν καταργούνται συγχωνευόμενοι αλλά διατηρούνται αδιακρίτως της νομικής μορφής ή του θεσμικού τους καθεστώτος (σύνδεσμοι, επιχειρήσεις, δήμοι ή άλλα νομικά πρόσωπα). Οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στον ΦΟΔΣΑ Νήσων και συγκεκριμένα την διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων  και όποιο άλλο θέμα δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ Νήσων, δηλαδή δεν αναφέρεται  στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων της περιφέρειας, στην εξειδίκευση και την υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, τις δράσεις της διανησιώτικης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της θαλάσσιας μεταφοράς  των στερεών αποβλήτων , την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδημοτικό επίπεδο και άλλα θέματα «σωστής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειά του». Αυτές είναι αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ Νήσων.

3.         Διαδικασία συγχώνευσης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στο άρθρο 15 ο νομοθέτης του ν.4071/2012 ρυθμίζει τα ζητήματα συγκρότησης των οργάνων των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ, δηλαδή του διοικητικού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και του προέδρου. Δεν διαπιστώνεται καμία σημαντική μεταβολή σε όλα όσα σε γενικές γραμμές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία για τους συνδέσμους, δηλαδή στα άρθρα 254 επόμενα του ν. 3463/2006.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 οι οποίες αναφέρονται στη διαδικασία συγχώνευσης των ήδη υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ.
Συγκεκριμένα, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την δημοσίευση της Απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, δηλαδή έξι μήνες από την 11η Μαίου 2012, περίπου έως και τον Νοέμβριο του 2012. Στο διάστημα αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ και η παραχώρηση των εγκαταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους δήμους μέλη του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ που έχουν στην κυριότητά τους εγκαταστάσεις  διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πρόκειται για τους δήμους που έχουν μόνο γιαυτούς ΧΥΤΥ, όπως π.χ. στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο Δήμος Σκύρου ή δήμους του ν. 3852/2010 που μετά την αντιστοιχούν σε μία μόνο διαχειριστική ενότητα. Οι δήμοι αυτοί ασκούσαν έως τώρα αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς  τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ταυτόχρονα αναλαμβάνουν και τις απορρέουσες από τον ν.4071/2012 υποχρεώσεις τους «για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών στον περιφερειακό σύνδεσμο»
Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης  των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ή παραχώρησης της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων για τους δήμους που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Κρίσιμη προϋπόθεση γιαυτό είναι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.
Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων ΦΟΔΣΑ ή τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ υποχρεούνται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου 4071/2012, δηλαδή έως την 11 Μαίου 2012 να ορίσουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τότε ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά οι δαπάνες της αμοιβής τους βαρύνουν τον υπόχρεο φορέα.
Ο ορκωτοί ελεγκτές με δική τους ευθύνη διαβιβάζουν την έκθεσή τους  στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  έτσι ώστε να εκδοθεί η πράξη συγχώνευσης και στο οικείο περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ. Από την στιγμή που δημοσιευθεί η διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ  θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσμο.
Όταν οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι έχουν την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας διεξάγεται επίσης η αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης και με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επέρχεται η λύση χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Η λύση επέρχεται με απόφαση του  διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας εντός δέκα (10) ημερών  από τη δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ).

4.         Αλλαγή της νομικής μορφής των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.4071/2012  καταστρώνεται η διαδικασία μετατροπής ενός περιφερειακού διαδημοτικού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ σε ανώνυμη εταιρία του άρθρου 265 του ν.3463/2006 (Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α.). Προυπόθεση είναι να το αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων- μελών του συνδέσμου που παράγουν περισσότερα από το 60% της ποσότητας των παραγομένων απορριμμάτων στο σύνολο της περιφέρειας. Κάθε δημοτικό συμβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση αυτή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Η ανώνυμη εταιρία διαδέχεται τον σύνδεσμο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθίσταται καθολικός διάδοχος του συνδέσμου, αποκτά την περιουσία του και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες του. Το προσωπικό του συνδέσμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό της ανώνυμης εταιρία με την ίδια ακριβώς σχέση εργασίας. Για το μόνιμο προσωπικό, δηλαδή για εκείνο που έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 του ν. 3463/2006, δηλαδή μεταφέρονται στους δήμους μέλη του συνδέσμου  ανάλογα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές τους δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των προϋπολογισμών των τριών τελευταίων ετών
Τις λεπτομέρειες τις διαδικασίας μετατροπής θα καθορίζει Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ.

5.         Κρατική παρέμβαση στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Με την τελευταία παράγραφο (13) του άρθρου 17 του ν. 4071/2012 συμπληρώνεται το άρθρο 45 του νόμου 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Με τη εν λόγω διάταξη ορίζεται η αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  να προσδιορίζουν με Κοινή Απόφασή τους  τον αριθμό αλλά και το είδος των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ  με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας  σχετικά με το κόστος  κατασκευής των έργων και το κόστος του ανταποδοτικού χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών. Προσδιορίζεται έτσι ο αριθμός των αναγκαίων Μονάδων, οι εξυπηρετούμενες περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης και ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Είναι προφανές ότι με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής η Κυβέρνηση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και  Περιβάλλοντος παρεμβαίνει δυναμικά τόσο στους υφιστάμενους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς όσο και στους υπό αναθεώρηση και καθορίζει κρίσιμες επιλογές τους όπως είναι ο αριθμός των ΜΕΑ με βασικό κριτήριο την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, δηλαδή την εκτέλεση λιγότερων έργων με το μικρότερο ανά χρήση κόστος εφόσον λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξυπηρετούμενων περιοχών, δηλαδή των εξυπηρετούμενων χρηστών έτσι ώστε να καλύπτεται με την ανταποδοτικότητα  το κόστος λειτουργίας τους.
Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προφανώς περιορίζει την ευχέρεια τόσο των περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ όσο και των περιφερειών να καθορίζουν στο πλαίσιο της διοικητικής τους αυτοτέλειας το περιεχόμενο του σχεδιασμού. Εν τούτοις είναι ένα αναγκαίο μέτρο για την προσαρμογή των περιφερειακών σχεδιασμό σε ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων τη στιγμή που η χώρα ελέγχεται για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και διαπιστώνεται  το σοβαρό  έλλειμμα της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου