Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Ακριβώς στην λήξη της προθεσμίας για την μεταβίβαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του ν.3952/2010 στους Δήμους, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2013 η Κυβέρνηση σπεύδει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να καταργήσει την προθεσμία και ουσιαστικά να παραπέμψει την εφαρμογή του άρθρου 94 ως προς τις αρμοδιότητες που θα ανήκαν στους δήμους από 1η Ιανουαρίου 2013 μετά το πέρας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 2013-1016, πολύ πιθανόν και στις καλένδες.
Η μετάθεση της υλοποίησης της προαναφερόμενης ρύθμισης όπως συμπληρώνεται και με τη διάταξη της παρ.1β του άρθρου 95 του νόμου 3852/2010 δεν εκπλήσσει. Αντίθετα εξέπληττε η αδράνεια του Υπουργού Εσωτερικών για την μετάθεση  του χρόνου μεταφοράς των αρμοδιοτήτων έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Ήδη από δεκαοκτώ μήνες πριν είχε διατυπωθεί η εισήγηση για την μετάθεση της προθεσμίας την 1η Ιανουαρίου του 2015 με βασικό επιχείρημα την καλή προετοιμασία της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων τόσο σε επίπεδο οργανωτικό όσο και διοικητικό. Τότε είχε αξιολογηθεί ως πρόωρη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. Έκτοτε πέρασαν αρκετοί μήνες και όπως φαίνεται η προθεσμία είχε ξεχαστεί.
Ο ορισμός του δεύτερου ημίσεος της πρώτης δημοτικής περιόδου των «καλλικρατικών» Δήμων ως χρόνου μεταφοράς και των υπολοίπων αρμοδιοτήτων είχε κριθεί αναγκαίος από τον νομοθέτη του ν.3852/2010 προκειμένου να είχε ήδη ολοκληρωθεί η οργάνωση των νέων δήμων και η επιτυχής άσκηση του πρώτου μέρους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν από 1η Ιανουαρίου 2011. Κυρίως όμως ο χρόνος των δύο ετών κρίθηκε και ήταν επαρκής για την καλύτερη προετοιμασία των δήμων έτσι ώστε να ασκήσουν και τις επιπρόσθετες αρμοδιότητες που προϋπόθεταν σωστή διάταξη του ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτιση για την εκτέλεση υπηρεσίας σε αντικείμενα παντελώς ξένα με το τώρα υπηρεσιακό αντικείμενο των δημοτικών υπηρεσιών.
Τα δύο χρόνια παρήλθαν χωρίς κανείς να ασχοληθεί σοβαρά με την προετοιμασία των δήμων για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων. Έτσι η παράταση της προθεσμίας ήταν αναπόφευκτη. Ο ορισμός της 1η Ιανουαρίου 2015 ως νέας προθεσμίας ήταν εύλογος διότι επέτρεπε και στη Κυβέρνηση και στους Δήμους να ανακτήσουν τον χαμένο χρόνο αλλά και να οργανώσουν την έξοδο από τις δύσκολες συνθήκες της δημοσιονομικής κρίσης.
Αντίθετα η αόριστη παραπομπή της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων μετά το 2016 σε συνδυασμό ασφαλώς και με τις λοιπές εξελίξεις για την περιορισμό της  διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων αναδεικνύει την διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να προβεί στο πάγωμα καίριων πτυχών της μεταρρύθμισης του 2010 και παράλληλα να παραμείνει κατ΄ ουσία απαθής θεατής της περιθωριοποίησης της αυτοδιοίκησης.

                      ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Φ.Ε.Κ. 256/31.12.2012

Άρθρο 1
Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του ν. 3852/2010
 
1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94 και 204 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.
2. Mε όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν.3852/ 2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 και 4 και της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου