Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ

                                                                       ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων έτσι ώστε και οι στόχοι του προγράμματος Καλλικράτης για τη συγκρότηση ισχυρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα αλλά και  οι ΟΤΑ να εφοδιαστούν  με εργαλεία τοπικής ανάπτυξης ιδίως στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης  συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. Επίσης βελτιώνεται το οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έτσι ώστε οι ΟΤΑ να αναλάβουν το συντομότερο δυνατόν τις ευθύνες τους σε ένα τομέα ο οποίος αποκτά κρίσιμη σημασία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την οικονομική αξιοποίηση εντός δυναμικού αναπτυξιακού κεφαλαίου όπως είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στο μέτρο του εφικτού το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί να περιορίσει αλόγιστες λειτουργικές δαπάνες ιδίως μειώνοντας το κόστος διοίκησης των ΟΤΑ έτσι ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων και αξιοποίησή τους σε δαπάνες που ενισχύουν την πολύπλευρη κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή του θεσμού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου προέκυψαν κυρίως από την καταγραφή των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που διαπίστωσαν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις προτάσεις της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ αλλά και πολλών αιρετών λειτουργών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΆΡΘΡΟ

Άρθρο 1. Αντιδήμαρχοι
Με το προτεινόμενο άρθρο μειώνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων  και βελτιώνεται η καταγραφή των αρμοδιοτήτων τους. Με την μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων  περίπου κατά 40% μειώνονται περίπου κατά 50% οι δαπάνες της αντιμισθίας τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες των δήμων. 
Άρθρο 2. Νησιώτικες Δημοτικές Κοινότητες
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διαρχίας που είχε καταστρωθεί στις έντεκα ιδιαίτερες δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στα όρια ενός νησιού και συναποτελούν τους τέσσερις πολυνησιωτικούς δήμους που δημιούργησε ο νομοθέτης του ν. 3852/2010. Δίνεται η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των θεμάτων του νησιού στον πρόεδρο της νησιώτικης δημοτικής κοινότητας  ο οποίος εκπροσωπεί το νησί στην δημοτική αρχή και την δημοτική αρχή στο νησί. Στον πρόεδρο καταβάλλεται μικρή αντιμισθία ίση με το 30% της αντιμισθίας του αντιδήμαρχου του οικείου δήμου.
Άρθρο 3. Περιφερειακές Επιτροπές
Για την ενίσχυση του ρόλου του περιφερειακού συμβουλίου και την καλύτερη επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται σε αυτό καθώς και στις διοικητικές επιτροπές της περιφέρειας  προβλέπεται η συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου ανά περιφερειακή ενότητα στο οποίο μετέχουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται στην περιφερειακή ενότητα. Το γνωμοδοτικό αυτό όργανο που ονομάζεται περιφερειακή επιτροπή συντονίζεται από τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και έχει αποκλειστικά και μόνο γνωμοδοτικές, εισηγητικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Άρθρο 4. Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών
Βελτιώνεται η ρύθμιση του άρθρου  176  του ν.3852 /2010 για τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής έτσι ώστε να έχει ανάλογη λειτουργία με την οικονομική επιτροπή των δήμων. Έτσι εισάγονται και νέες αρμοδιότητες που δεν είχε η οικονομική επιτροπή όπως η απευθείας ανάθεση έργων, προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτή την αρμοδιότητα ασκούσε έως σήμερα το περιφερειακό συμβούλιο γεγονός που προξενούσε δυσλειτουργίες.
Άρθρο 5. Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών
Επιχειρείται η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και περιφερειών σε κρίσιμες πτυχές του. Ειδικότερα προβλέπεται η αναπλήρωση του δημάρχου ως προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζεται η οικονομική επιτροπή και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και των συνδέσμων ως αρμόδια όργανα για τις απευθείας αναθέσεις έργων, προμηθειών, συμβάσεων παροχής υπηρεσίων, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, αντί των μονοπρόσωπων οργάνων που είναι αρμόδια σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια. Για τον ίσιο σκοπό ρυθμίζονται ζητήματα δημοσιότητας για την σύγκλιση των δημοτικών συμβουλίων και επιτροπών του δήμου. Παρέχεται η ευχέρεια στις νησιώτικες περιφέρειες να συνεδριάζουν σε τακτικές συνεδριάσεις τα περιφερειακά συμβούλια με την χρήση της τηλεδιάσκεψης δυνατότητα που σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπεται και για τις λοιπές περιφέρειες. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος των μετακινήσεων που επιβαρύνει τόσο τις οικίες περιφέρειες όσο και τους ίδιους τους αιρετούς. Επίσης,  παρέχεται η αρμοδιότητα στον περιφερειάρχη, με σύμφωνη γνώμη των τεχνικών συμβουλίων δημοσίων έργων να ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας του τεχνικού συμβουλίου και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε αποκεντρωμένες τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εποπτεία των εκτελούμενων έργων.
Μειώνεται από 40 σε 20 ημέρες η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποφανθεί Ελεγκτής Νομιμότητας για την νομιμότητα των πράξεων των ΟΤΑ έτσι ώστε να εκτελούνται αμεσότερα οι αποφάσεις.
Άρθρο  6. Καταστατική θέση των αιρετών
Επιδιώκεται με την προτεινόμενη διάταξη η μείωση αλόγιστων λειτουργικών δαπανών, όπως οι δαπάνες αποζημιώσεων για συμμετοχή στα συμβούλιο καις τις επιτροπές  από τις οποίες πλέον εκτός των δημάρχων και των περιφερειαρχών εξαιρούνται  και οι αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Η άδεια των 60 ημερών επεκτείνεται και στους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου και στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων, πλην των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αφού οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων εξαιρούνται από την ειδική άδεια για όλη τη διάρκεια της θητείας. Η αντιμισθία των προέδρων των περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται από 75% σε 50%  προκειμένου να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες. Τέλος προβλέπεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον περιφερειάρχη στον περιφερειακό σύμβουλο νησιώτικης περιφερειακής ενότητας  και η καταβολή αντιμισθίας ίση με το 30% της αντιμισθίας του οικείου αντιπεριφερειάρχη.
Από την άλλη πλευρά όμως λαμβάνονται μέτρα διευκόλυνσης των  αιρετών στην άσκηση της αποστολής τους όπως η χορήγηση άδειας απουσίας κατά την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου ενώ προβλέπεται η καταβολή του συνόλου των δαπανών μετακίνησης στους περιφερειακού συμβούλους των νησιώτικων περιφερειών.
Άρθρο 7ο  Αρμοδιότητες  δήμων και περιφερειών
Με το προτεινόμενο άρθρο διασαφηνίζεται η αρμοδιότητα για την ίδρυση ζωολογικών κήπων η οποία μεταφέρεται από τους δήμους στην περιφέρεια, όπως και η αρμοδιότητα για την συντήρηση των ανελκυστήρων δεδομένου ότι πολλοί δήμοι δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για την άσκησή της. Επίσης διασαφηνίζονται και βελτιώνονται διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες των περιφερειών για την κοινωνική έρευνα και την κοινωνική πολιτική, παρέχεται η δυνατότητα σε δομές κοινωνικής φροντίδας των δήμων, όπως ιδρύματα, δημοτικά ιατρεία κ.ο.κ. να προμηθεύονται φαρμακευτικό υλικό με τους ίδιους όρους που προμηθεύονται και οι άλλες δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας μειώνοντας έτσι τις δαπάνες λειτουργίας τους. Τέλος επαναδιατυπώνονται βελτιωμένες οι διατάξεις για την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τους οικείους οργανισμούς λαϊκών αγορών στις μητροπολιτικές περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης ενώ προστίθεται διάταξη για τον σκοπό των δικτύων των ΟΤΑ καθιστώντας έτσι το θεσμικό πλαίσιο των δικτύων πληρέστερο.
Άρθρο 8. Μικροί Ορεινοί Δήμοι. Αρμοδιότητες
Με το προτεινόμενο άρθρο προσδιορίζονται οι χαρακτηρισμένοι ως ορεινοί δήμοι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 ως «μικροί ορεινοί δήμοι» δεδομένου ότι το κριτήριο της ορεινότητας συντρέχει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δήμων και ο εν λόγω χαρακτηρισμός του παραπάνω νομοθετήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις αποκλεισμού πραγματικά ορεινών δήμων από την συμμετοχή σε πολιτικές ανάδειξης της ορεινότητας.
Επίσης αντικαθίσταται το άρθρο 209 του ν.3852/2010 και για πρώτη φορά μεταφέρονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους μικρούς ορεινούς δήμους κατά αντιστοιχία των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 204 προς τους νησιώτικους δήμους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά περιεχόμενο η εξειδίκευση των μικρών ορεινών δήμων. Προβλέπεται επίσης η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με την εφαρμογή των θεσμών της διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας.
Άρθρο 9. Οικονομικά ζητήματα των δήμων
Με το προτεινόμενο άρθρο επιλύονται κρίσιμα προβλήματα δυσλειτουργίας της οικονομικής διοίκησης των δήμων όπως η τακτοποίηση θεμάτων απολογισμού των σχολικών επιτροπών πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2007 και η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την μαγνητοφώνηση και έντυπη καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του δήμου. Ρυθμίζεται η ευχέρεια των δήμων να προβαίνουν σε μείωση του μισθώματος των ακινήτων που εκμισθώνουν. Επίσης αυξάνεται από 100.000 Ευρώ  σε 200.000 Ευρώ το όριο των συμβάσεων των δήμων που υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο από την οικεία Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο10.  Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να συστήνουν ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρία όταν δεν μετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή εταιρία αξιοποιώντας έτσι ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Επίσης επιλύονται ζητήματα οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων προς το δημόσιο και το ΙΚΑ και παρέχεται η δυνατότητα λόγω της συγχώνευσης ή της λύσης αυτών των επιχειρήσεων να αναλαμβάνει ο οικείος δήμος την καταβολή των οφειλών. Αντιμετωπίζεται η εκκρεμότητα ορισμένων επιχειρήσεων των δήμων για τις οποίες είχαν ληφθεί αποφάσεις μετατροπής τους σε ανώνυμες αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπρόθεσμα. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται νέα προθεσμία έως 30.9.2012 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
Προβλέπεται επίσης εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ που θα καθορίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις άσκησης του προληπτικού ελέγχου από τις κατά τόπο Υπηρεσίες του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των δημοτικών επιχειρήσεων.
Τέλος ορίζεται η καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης των ΔΕΥΑ να χορηγείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων. Επίσης επεκτείνεται υποχρεωτικά η αρμοδιότητα των ΔΕΥΑ των νέων δήμων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του δήμου, επιτρέπεται η μείωση των τελών ύδρευσης  έως 50% για τους απόρους, πολυτέκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες και ρυθμίζεται ο καθορισμός κλιμακωτού παγίου κατανάλωσης προκειμένου οι ΔΕΥΑ να καλύπτουν  ευχερέστερα το ελάχιστο λειτουργικό τους κόστους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.
Τέλος παρατείνεται η προθεσμία για την μετατροπή των ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργούσαν ως δημοτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (μετατροπή σε κοινωφελείς ή λύση ) και επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων και τις διαδημοτικές επιχειρήσεις.
Άρθρο 11 Ρυθμίσεις δημοτικών  επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα για την λύση των δημοτικών επιχειρήσεων που είχαν ως αντικείμενο την λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, απαγορεύεται η ανάληψη της αρμοδιότητας από τον δήμο ή άλλο  δημοτικό νομικό πρόσωπο και ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μεταφορά του προσωπικού ενώ ο δήμος αναλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων  προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους τρίτους με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο. 12. Θέματα  προσωπικού ΟΤΑ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται σημαντικά θέματα που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ και στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους καθώς και θέματα διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά.
Η ρύθμιση της δυνατότητα μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων στους δήμους της αρμοδιότητας της Ένωσης ενισχύοντας με κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό τους δήμους αλλά και απαλλάσσοντας τις Περιφερειακές Ένωσης από το πλεονάζον προσωπικό το οποίο προκύπτει λόγω της κατάργησης των Τοπικών Ενώσεων.
Επανέρχεται σε ισχύ βελτιωμένη και προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες η ρύθμιση για την απασχόληση εργατικού κυρίως προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια μηνιαία και έως συγκεκριμένο αριθμό απασχολουμένων στους δήμους έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ανάγκες σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές και περιφερειακές δημοτικές ή τοπικές κοινότητες όπου απαιτούνται περιοδικές εργασίες εξωραϊσμού (π.χ. καθαριότητα λόγω εορτών, εξωραϊσμός κοιμητηριών κ.ο.κ.) οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν εγκαίρως από τα οργανωμένα συνεργεία του οικείου Δήμου.
Η πρόσληψη του  εν λόγω προσωπικού γίνεται υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ στο οποίο κατατίθενται ετησίως πίνακες με το ονοματεπώνυμο των απασχολουμένων, τον αριθμό των ημερομισθίων κ.ο.κ. έτσι ώστε να ελεγχθεί η νόμιμη εφαρμογή της διαδικασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανά δήμο προκύπτει από τον αριθμό των θέσεων ανά δημοτική ενότητα με ορισμός όμως ανωτάτου ορίου με βάση τον πληθυσμό του δήμου. Έτσι η εφαρμογή της ρύθμισης εστιάζεται στις δημοτικές ενότητες που έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν μπορούν να καλυφθούν από τις δημοτικές υπηρεσίες.
Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας με σύμβαση έργου όταν οι ΟΤΑ δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσωπικό.
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την μισθοδοσία και τις εργασιακές σχέσεις των Γενικών Γραμματέων των δήμων και των λοιπών μετακλητών συνεργατών τους που προέκυψαν κατά την πρώτη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας των νέων δήμων.
Τέλος επιτρέπεται με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης ο καθορισμός του αριθμού των προσλήψεων για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που αφορούν εκπαιδευτικό έργο όπως ωδεία, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα  δίδακτρα.
Άρθρο  14. :Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
Με το  προτεινόμενο πρόγραμμα  οργανώνονται και υλοποιούνται συστηματικά τρεις βασικές δράσεις υποστήριξης των νέων δήμων και περιφερειών. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με την ένταξη των επιλέξιμων έργων στο ΕΣΠΑ, την υλοποίηση του προγράμματος της αυτεπιστασίας που εκτελείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και στοχεύσει στην απασχόληση 120.000 ατόμων και στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και το πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων και περιφερειών.
Κοινή συνισταμένη των τριών επιμέρους προγραμμάτων που αποτελούν αντίστοιχα τους άξονες του προτεινομένου αναπτυξιακού προγράμματος είναι η συντονισμένη συνδρομή στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, στη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής και στην επίτευξη της ισόρροπής ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα εποπτεύεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και οι λεπτομέρειές του θα καθοριστούν με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Τέλος με την παράγραφο 6 του προτεινομένου άρθρου ορίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος της αυτεπιστασίας από συγκεκριμένους πόρους των ΚΑΠ, όπως ο φόρος ζύθου, το τέλος διαφήμισης και το 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Άρθρο 15:  Δημοτικά Κοινωνικά Παντοπωλεία.
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης των Δημοτικών Κοινωνικών Παντοπωλείων έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η  δημιουργία τους σε  όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα της διαβίωσης μέρους του πληθυσμού σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας. Οι δήμοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλία ή να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες κοινωνικών φορέων ασκώντας τον ρόλο που τους αναλογεί έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας.
Άρθρο 16. Σύσταση  Περιφερειακών Συνδέσμων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η σύσταση διαδημοτικών συνδέσμων με την συμμετοχή όλων των δήμων κάθε περιφέρειας με αντικείμενο την άσκηση των πολιτικών σχεδιασμού και διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Συγκροτείται ένας σύνδεσμος ανά περιφέρεια πλην των τριών νησιώτικων περιφερειών και της περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 17.  Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ Νήσων
Με το παρόν άρθρο συστήνονται αντίστοιχοι  σύνδεσμοι στις τρεις νησιώτικες περιφέρειες οι οποίοι όμως είναι διαβαθμιδικοί, δηλαδή μετέχουν σε αυτούς τόσο το σύνολο των δήμων όσο και η οικεία περιφέρεια. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και άλλα θέματα οργάνωσης και συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στον νέο διαβαθμιδικό σύνδεσμο.
Άρθρο 18.  Όργανα διοίκησης και αρμοδιότητες των οργάνων   των περιφερειακών  συνδέσμων ΦΟΔΣΑ  
Ορίζονται τα όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ και ο τρόπος εκπροσώπησης των δήμων μελών του.
Άρθρο19. Διαδικασία συγχώνευσης  φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η διαδικασία συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ που είναι κατά βάση  είτε σύνδεσμοι είτε ανώνυμες εταιρίες . Η διαδικασία συγχώνευσης εξελίσσεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την θέση σε ισχύ παρόντος σχεδίου νόμου ενώ η συγκρότηση του νέου περιφερειακού ΦΟΣΔΑ θα έχει γίνει εντός ενός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Δηλαδή στο μεταβατικό της συγχώνευσης ο νέος περιφερειακός ΦΟΔΣΑ θα λειτουργεί ώστε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων της αναθεώρησης των περιφερειακών σχεδίων ή της προώθησης των αναγκαίων έργων διαχείρισης. Για κάθε περίπτωση αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται με την προτεινόμενη διάταξη. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής περιφερειακού συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρία  εφόσον συναινέσει το σύνολο των δήμων μελών του.
Άρθρο 20.  Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ-  Θέματα προσωπικού
Ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ τόσο μεταβατικό στάδιο καθώς και επί μέρους θέματα του διαβαθμιδικού συνδέσμου της μητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής καθώς και θέματα προσωπικού των ΦΟΔΣΑ.
Άρθρο 21. Ταμεία Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Με το παρόν άρθρο ιδρύεται Ταμείο  Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κατά το πρότυπο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης τα οποία τώρα έχουν περιέλθει στις  περιφέρειες. Σκοπός του νέου Ταμείου είναι διαχείριση των πόρων που διαθέτει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η χρηματοδότηση δράσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η σύνθεση  του διοικητικού συμβουλίου, η πηγή εσόδων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 22. Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και προσωπικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων όπως η συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων και ανά περιφέρεια, η ρύθμιση θεμάτων άσκησης αρμοδιοτήτων για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, την απομάκρυνση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης, την αξιοποίηση πόρων από την μίσθωση των χερσαίων συνοριακών σταθμών κ.α.
Άρθρο23 . Λοιπές Διατάξεις
Μεταξύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ρυθμίσεις για την συγκρότηση επιτροπών του Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεωγραφικά ονόματα και του Υπουργείου Εσωτερικών για την μετονομασία οδών, πλατειών.
Επίσης προσαρμόζεται η νομοθεσία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών στο διαχωρισμό του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3  καθορίζεται το προβλεπόμενο εργολαβικό όφελος για τα δημοτικά έργα στο 12% αντί του 28% που ισχύει για τα χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους  και το 18% που ισχύει για τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με την μείωση του ποσοστού δεν επηρεάζεται το ποσοστό θεσμοθετημένων κρατήσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης της επιτροπής ορίων των δήμων.
Τέλος ορίζεται γνωμοδοτική επιτροπή ανά αποκεντρωμένη διοίκηση για την κατανομή των πιστώσεων  για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
Άρθρο 24 Τελικές διατάξεις
Ορίζεται νέα εξάμηνη προθεσμία για την μεταγραφή στα οικεία υποθηκοφυλακεία των πράξεων μεταβίβασης της κυριότητας των σχολικών κτιρίων στους δήμους.

Κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου, μετά την συζήτηση με τα κόμματα, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, θα προστεθεί άρθρο σχετικά με τον χρόνο ισχύος των διατάξεων δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές, ιδίως όσες αφορούν την συγκρότηση των οργάνων (αντιδήμαρχοι, νησιώτικες κοινότητες κ.ο.κ.) θα εφαρμοστούν από την έναρξη της νέας θητείας δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου