Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 365/2005 ΚΑΙ 155/2007 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ

"Σας γνωρίζουμε ότι στις 19.1.2012 έγιναν αποδεκτές από την Αν. Υπουργό οι με αριθμ. 365/2005 και 155/2007 Γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και, αντίστοιχα, του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών λιμενικών ταμείων της χώρας.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180/9.9.1999), όπως ισχύουν, «με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία».

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη με αριθμ. 365/2005 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας και επί του ερωτήματος «εάν τα υπό σύσταση δημοτικά ή νομαρχιακά λιμενικά ταμεία νομιμοποιούνται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πριν από την έκδοση του π.δ/τος της κατάργησης των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων με α)ταυτόχρονη έκδοση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, του προϋπολογισμού τους, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΚΥΑ περί καθορισμού της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και των πόρων των διασπούμενων Λιμενικών Ταμείων και β)χωρίς τη συνέργεια του συναρμόδιου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το οποίο… ασκεί την καθ’ ύλην εποπτεία επί των Λιμενικών Ταμείων της Χώρας», αποφάνθηκε «ότι στο ερώτημα προσήκει συνολικά θετική απάντηση», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχει με τη σύσταση του Λιμενικού Ταμείου ή Λιμενικών Ταμείων αυτοδίκαιη κατάργηση του παλαιού Λιμενικού Ταμείου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του… χωρίς να είναι αναγκαία η κατάργηση με την έκδοση σχετικού π.δ. Τέλος, η εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας συνδέεται καταρχήν με την ύπαρξη Λιμενικών Ταμείων που λειτουργούν στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει αυτά (ΒΔ 14/19.1.1939 – Α24). Από τη μετατροπή τους σε δημοτικά ή νομαρχιακά λιμενικά ταμεία οι αρμοδιότητες που ασκούν είναι τοπικές αρμοδιότητες και υπόκεινται μόνον στην εποπτεία που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. Άλλωστε ο νόμος διαχώρισε από τις ανωτέρω τοπικές αρμοδιότητες εκείνες που έχουν γενικότερη σημασία (παρ. 10 και 11 του ν. 2738/1999)».
   Περαιτέρω, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη με αριθμ. 155/2007 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος και επί του ερωτήματος «εάν, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου μόνου του π.δ/τος 192/2006 (ΦΕΚ Α΄ 198), με το οποίο μεταφέρθηκαν στο Δήμο Χανίων οι αρμοδιότητες του μη καταργηθέντος ‘Λιμενικού Ταμείου Χανίων’, που αφορούν το Δήμο Χανίων και, για την άσκησή τους, συνεστήθη ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων’ και έδρα το Δήμο Χανίων: α)η διαχείριση των ιδιόκτητων ακινήτων (κτιρίων) του ‘Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων’, που βρίσκονται στην περιοχή του λιμένα Χανίων, δηλαδή εντός των ορίων του Δήμου Χανίων, θα ασκείται από το Ταμείο αυτό ή από το ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων’ και β)συντρέχει περίπτωση μεταφοράς μέρους του υφισταμένου προσωπικού του ‘Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων’ στο ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων’», αποφάνθηκε ότι «α)η διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, που βρίσκονται στην περιοχή του λιμένα Χανίων, δηλαδή εντός των ορίων του Δήμου Χανίων και ανήκαν στην κυριότητα του ‘Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων’, θα ασκείται από το ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων’, στο οποίο περιέρχονται κατά κυριότητα τα εν λόγω ακίνητα εκ του νόμου, από του διορισμού των μελών του πρώτου Διοικητικού του Συμβουλίου, από του οποίου αρχίζει η ισχύς του π.δ. 192/2006 και β)δεν συντρέχει περίπτωση μεταφοράς μέρους του υφιστάμενου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων στο ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων’».
Κατόπιν τούτων, να κοινοποιήσετε την παρούσα Εγκύκλιο στους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωσή τους και τυχόν δικές τους ενέργειες.  
Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου