Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 (2ο)ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2)

Με την υποπαράγραφο αυτή του νόμου ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των δήμων και των νπδδ, κυρίως θέματα που αφορούν στα περίπτερα, δεδομένου ότι υπήρξαν πολλά κενά νόμου και δυσλειτουργία για τις παραχωρήσεις αυτές, μετά την εφαρμογή του ν.3919/2011 περί απελευθέρωσης επαγγελμάτων.
Έτσι λοιπόν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται εξ αρχής οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης αυτών από τους δήμους, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από τον ν.3919/2011.
(ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την παρ. 1 του άρθ.3 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.12) προβλέπεται ότι οι κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν δυνάμει του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 για την εφαρμογή του Ν.3919/2011 περί της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων  εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31.12.2012).
Ειδικότερα:   
Ι. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:
Α) Διαδικασία καθορισμού νέων θέσεων περιπτέρων:
Με την παρ. 10 του άρθ. 10 του Ν.Δ. 1044/71 προβλεπόταν ότι ο καθορισμός των θέσεων των περιπτέρων γινόταν από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους Δήμους ή Κοινότητες κατά προτίμηση σε προεκτάσεις δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων, κάτι το οποίο μεταβιβάστηκε με τον Καλλικράτη στους Δήμους, οπότε και ο καθορισμός των θέσεων γινόταν πλέον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την υποπαρ. Στ 2.3 του νόμου, προβλέπεται η διαδικασία για τον καθορισμό των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με την οποία καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος), αφού προηγηθούν:
·         Απόφαση της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
·         Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (όπου λειτουργεί) προς το Δημοτικό Συμβούλιο
·         Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων. Αν παρέλθει άπρακτη της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Τυχόν αρνητική εισήγηση της αστυνομίας είναι δεσμευτική για την δημοτική αρχή.
Β) Δικαιούχοι νέων θέσεων περιπτέρων:
Μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία είχε επισημανθεί η κατάργηση της ύπαρξης περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3919/2011, όπως ανωτέρω αναφέρεται, το θέμα επιλύεται με την  υποπαρ. ΣΤ.2.3 του άρθρου πρώτου του νόμου, όπου  προβλέπεται η παραχώρηση απευθείας και χωρίς δημοπρασία μόνο του 30% των νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθ.285 του ν. 3463/06 (ΔΚΚ), περί μη ύπαρξης οφειλών.
Για την παραχώρηση των θέσεων αυτών (δηλαδή του 30% του συνόλου των καθορισμένων θέσεων), η προβλεπόμενη εκ του νέου νόμου διαδικασία είναι:
1. Προκήρυξη από το Δήμο με περιεχόμενο όπως αναφέρεται στο νόμο και ιδίως καθορίζονται οι θέσεις, το ετήσιο μίσθωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
2.Αιτήσεις από τους δικαιούχους
3. Δημόσια κλήρωση για την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους (με δυνατότητα να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους)
Για την παραχώρηση των λοιπών θέσεων (του 70% των καθορισμένων), προβλέπεται από την ίδια υποπαράγραφο του νόμου, ότι απαιτείται δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (Π.Δ. 270/81 και ΔΚΚ), αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.
Επιπλέον του λοιπού περιεχομένου της προκήρυξης πρέπει να προβλέπονται υποχρεωτικά τα εξής:
·         Ότι απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους,
·         ότι για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.
Επίσης προβλέπεται πλέον ότι ο ανώτατος χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη (σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα με το Π.Δ. 37/2009 όπου οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέχρι την συνταξιοδότηση τους ή και ισοβίως).

Γ. Ειδικές ρυθμίσεις για το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν τα περίπτερα:
Με την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου καταργείται η διάταξη του άρθ.3 του ν.1080/80 περί απαλλαγής των δικαιούχων άδειας περιπτέρων από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και πλέον όλοι οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τους παραχωρείται το δικαίωμα απευθείας, δηλαδή των Α.Μ.Ε.Α. και των πολυτέκνων, υποχρεούνται στην καταβολή του συγκεκριμένου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία. Από 1.1.2014 προβλέπεται (υποπαρ. ΣΤ 2. 5 ) η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού και από τους δικαιούχους των υφιστάμενων διοικητικών αδειών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου οι υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται.
ΙΙ. ΚΥΛΙΚΕΙΑ – ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΚΟΥΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ.:
Στην υποπαρ. ΣΤ 2. 4 του νόμου προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς.  Η παραχώρηση γίνεται μόνο με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους εκτός του 30% νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω προβλεπομένων για τα περίπτερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου