Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΔΕ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΙΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 (3ο) -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται
στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται:
·         από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών,
·         τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
·         τον αρμόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
·         έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου για περιφέρειες, και
·          τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύμφωνη γνώμη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο.

 Στο Παρατηρητήριο δύνανται, με την ίδια απόφαση συγκρότησης του, να ορίζονται μέχρι και δύο εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αρμοδιότητα  του Παρατηρητηρίου, όπως προαναφέρθηκε είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται
στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμά του κάθε Δήμου και Περιφέρειας που προβλέπονται στα άρθρα 266 και 268 του ν. 3852/2010.

Η αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή αποστέλλει στο Παρατηρητήριο σε ηλεκτρονική μορφή τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του, τα οποία, μαζί με το πενταετές επιχειρησιακό του πρόγραμμα, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και κάνει προτάσεις περί μείωσης των προβλεπόμενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχει στη διάθεσή της, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τα έσοδα ή τις δαπάνες, επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή στοιχεία από τα οποία προκύπτει η σοβαρή απόκλιση από τους στόχους, παρέχοντας ταυτόχρονα οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους προς αποφυγή δημιουργίας ελλείμματος.
Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους λαμβάνονται υπόψη κατά τον τριμηνιαίο
έλεγχο του προϋπολογισμού του.


Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους και διαπιστώνεται η
μη λήψη υπόψη των επισημάνσεων του Παρατηρητηρίου, μετά την πάροδο 6 μηνών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την
υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
α) υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής,
β) περιορισμό των προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄228/18.11.2012) σύμφωνα με  την οποία  οι αλλαγές, που αφορούν το Παρατηρητήριο είναι[1]:
Με το άρθ.3 της ΠΝΠ επέρχονται τροποποιήσεις στην υποπαρ. ΣΤ 3  του ν.4093/12 και με την παρ.8 του ίδιου άρθρου της ΠΝΠ καταργούνται από την δημοσίευση της (δηλαδή από 18.11.12)  οι περιπτώσεις 1 έως 7 της υποπαρ. ΣΤ. 3 του ν. 4093/12, οι οποίες αφορούν τις ρυθμίσεις σχετικά με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Οι αλλαγές που επέρχονται με την ΠΝΠ σχετικά με το Παρατηρητήριο είναι:
- Στα μέλη του Παρατηρητηρίου προστίθεται ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους, αντί των δύο εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους που προέβλεπε ο Ν.4093/12, οι οποίοι προβλέπονταν δυνητικά και όχι υποχρεωτικά.
- Προστέθηκε διάταξη κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων με τη διοικητική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και των αποσπάσεων και μετατάξεων προσωπικού σε αυτή, με προτάσεις και εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο.
- Εισάγεται η έννοια του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή.
Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).
Στο Παρατηρητήριο αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή, το ΟΠΔ δηλ. μια σύνοψη του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και όχι όλο το επιχειρησιακό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης και όλος ο προϋπολογισμός.
Το ΟΠΔ αναρτάται πλέον της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Το ΟΠΔ (δηλ. όχι μόνο ο προϋπολογισμός) περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
- Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησης τους, (όχι απαραίτητα μείωσής τους όπως οριζόταν στο Ν.4093/12) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- Προβλέπεται πλέον συγκεκριμένο ποσοστό απόκλισης 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, άνω του οποίου το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
- Απαλείφθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία για τη διόρθωση των αποκλίσεων «… ο ΟΤΑ δύναται να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, ενημερώνοντας το Παρατηρητήριο, και να ζητήσει τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της άμεσης εφαρμογής των μέτρων αυτών. Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα κάθε συνδρομή που τους ζητείται και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες και διοικητικές πράξεις.»
- Σε περίπτωση αποκλίσεων του προϋπολογισμού από τους τιθέμενους στόχους, το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
- Τίθεται χρονικός περιορισμός δύο συνεχόμενων τριμήνων της παρουσίασης αποκλίσεων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους τιθέμενους στόχους για τη λήψη απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με την ένταξη του ΟΤΑ σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
- Προστέθηκε η υποχρέωση εφαρμογής (κατά την ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης), περιορισμού των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
- Μία από τις υποχρεώσεις κατά την ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης είναι η αναστολή προσλήψεων και όχι ο περιορισμός όπως προβλεπόταν στο Ν. 4093/12.
- Απαλείφεται διάταξη σύμφωνα με την οποία «Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το Παρατηρητήριο και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και για το σκοπό αυτό όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή τους σε αρχεία και βάσεις δεδομένων. Για τον ίδιο σκοπό, οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων στους ΟΤΑ.»
- Προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τη ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των ανωτέρω.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Γ .5)

1. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012.

Εφιστάται η προσοχή: Για την ενεργοποίηση και εφαρμογή της ρύθμισης αυτής απαιτούνται:
α)  υποβολή αίτησης του οικείου νομικού προσώπου μέχρι 31.12.2012
β) απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης.

Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στο χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.
Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στο χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει της συγκεκριμένης διάταξης.

Η ρύθμιση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14)[2].

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 30.6.2013.

2. Η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών (25ετία) επιμηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη.

3. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (δηλαδή η 30 Ιουνίου 2012), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται για ένα χρόνο δηλαδή έως 30.6.2013, εφόσον όμως έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως 31.1.2013.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
4. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.
Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες , κατά την 1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ..
5. Η προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012 (βλ. υποσημείωση 3), που αφορά στη συνομολόγηση δανείου και λήγει στις 30.9.2012, παρατείνεται μέχρι 30.6.2013.[1]  Απόσπασμα από ενημερωτικό κείμενο της  ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
[2] Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις 
 περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την
προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 και τις ρυθμίσεις της
υπ` αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο
σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το
ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι
31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του δανείου
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν στο
Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον
ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού
του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά
ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του
άρθρου 262 του ν. 3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του
ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη
νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολο της. Για την
εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί
στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή
περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου. 
Κατά το άρθρο πρώτο παρ.5 της από 30.4.2012 ΠΥΣ,ΦΕΚ Α 103/30.4.2012:"5. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α` 53) έσοδα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α` 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α` 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολο τους. Έως την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α` 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α` 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται".
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου