Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΤο Σχέδιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής που κατατέθηκε χθες από τον Υπουργοό κ. Στουρνάρα αναφέρει στο κεφάλαιο για την τοπική αυτοδιοίκηση τα ακόλουθα:

4.2 Τοπική αυτοδιοίκηση
Τομή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν δύο θεσμικές αλλαγές για την οριστική αντιμετώπιση των ταμειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός Δήμων αλλά και την καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ρύθμιση δανείων
Με το αρθ.2, παρ.2, του ν.4038/2012, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31/12/2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη σύνταξη Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο εγκρίνεται από ειδική Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010 που συγκροτείται στο ΥΠΕΣ.
Εφόσον κριθεί ότι ένας Δήμος ή Περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους και προϋποθέσεις οικονομικής εξυγίανσης που θέτει το ως άνω Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, τότε προσφεύγει στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 43288/4-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η προσφυγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να γίνει είτε μετά από σχετική αίτηση του φορέα, είτε υποχρεωτικά, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Μηχανισμός παρακολούθησης (προς ρύθμιση)
Το ΥΠΕΣ, ενισχύοντας τα θεσμικά εργαλεία που ήδη διαθέτει, θα δημιουργήσει, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μέσω αυτού θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά πάροδο τριμήνου και εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, τότε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο (αναθεωρημένο) πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας, που συνεπάγεται: α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και την ΣΑΤΑ β) υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, γ) αύξηση ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).

Το Πρόγραμμα ΜΠΔΣ
Το νέο ΜΠΔΣ επιχειρεί μια περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους (μισθολογικού κόστους) των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω σειράς μέτρων όπως θα εξειδικευθούν στους εφαρμοστικούς νόμους.
Επίσης μειώθηκαν οι ΚΑΠ που δίδονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό καθώς και οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου